Algemene
voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer/Bemiddelaar: Hair Clinic Wolf (Voorheen Simson’s hair).

Opdrachtgever/Klant: degene die de Hair Clinic Wolf opdracht geeft; een natuurlijk persoon.

Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Hair Clinic Wolf te bepalen werkzaamheden of diensten die door de Hair Clinic Wolf verricht worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Zorgverlener: de behandelaar die de medische/cosmetische handeling verricht.

 

Artikel 2 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Hair Clinic Wolf en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Hair Clinic Wolf, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hair Clinic Wolf en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Intake, offertes, totstandkoming en duur Opdracht

Uw intakegesprek is geheel kosteloos. Wanneer u door omstandigheden genoodzaakt bent om het consult te annuleren, dan vragen wij u dit uiterlijk 48 uur vooraf aan de afspraak schriftelijk aan ons door te geven. Indien u ons niet of niet tijdig informeert, dan dienen wij uw consult afspraak te registreren als no-show. Wij zullen u dan een rekening van €100,- exclusief BTW toesturen. Na betaling van dit openstaande bedrag, kunt u opnieuw een intake inplannen. Indien u na deze intake besluit om een behandeling bij ons te ondergaan, dan verrekenen wij de kosten van de no-show op uw eindfactuur in de vorm van een korting van enkel €100,-. Wanneer u genoodzaakt bent een afspraak voor een intake te annuleren, in de laatste 48 uur vooraf aan de afspraak, omdat u positief bent getest op Corona vragen wij u ons dit positieve testresultaat toe te sturen. Dan brengen wij namelijk géén kosten bij u in rekening voor het annuleren. Indien u géén testresultaat heeft of deze niet wilt delen met ons, dan zijn wij helaas genoodzaakt om het no show tarief van €100,- exclusief BTW in rekening bij u te brengen.

Offertes van Hair Clinic Wolf zijn mede gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. Dit betreft in het bijzonder informatie over medicijnen, ziektes, allergieën, enz. Ook indien er zich essentiële wijzigingen voordoen in de medische situatie van opdrachtgever, dient hij dit onmiddellijk aan Hair Clinic Wolf en/of de zorgverlener te melden. Indien blijkt dat de medische behandeling geen doorgang kan vinden wegens ongeschiktheid van de opdrachtgever voor een dergelijke behandeling of als gevolg van onjuist en/of onvolledig verstrekte informatie over de gezondheidstoestand, dan komt deze ongeschiktheid voor rekening en risico van de opdrachtgever.

De door Hair Clinic Wolf gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Wanneer opdrachtgever akkoord gaat met een offerte, wordt hij verzocht binnen 5 dagen de vluchtgegevens naar Hair Clinic Wolf te versturen. Na ontvangstbevestiging van de vluchtgegevens wordt de opdracht ingepland.

Wanneer de offerte online is ondertekend, is de opdracht definitief.

De opdracht loopt vanaf opdrachtbevestiging tot het laatste nazorgmoment (12-14 maanden na behandeling).

De opdracht kan kosteloos worden opgezegd tot 30 dagen voor de behandeldatum. Daarna worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: 30% van de opdrachtsom voor annulering tussen 15 en 30 dagen voor behandeldatum; 100% van de opdrachtsom indien annulering binnen 14 dagen voor de behandeldatum plaatsvindt. Wanneer u heeft verzocht de opdrachtnemer uw tickets te laten boeken is het niet mogelijk enige vergoeding voor de annulering van uw vlucht te ontvangen, tenzij de luchtvaartmaatschappij andere regels hanteert.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden

Hair Clinic Wolf voert de volgende werkzaamheden uit in het kader van de opdracht:

Bemiddelen inzake medische/cosmetische behandeling in Turkije.

Informatievoorziening inzake behandeling en reis.

In samenwerking met Turkse partners zorgen voor hotel, transfers en planning van behandeling bij medische kliniek.

Voorrang en korting verlenen bij de haartransplantatie.

Beantwoording van medische vragen via gespecialiseerde arts.

Nazorg in samenwerking met gespecialiseerde arts.

Hair Clinic Wolf voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Delen van de opdracht wordt door derden uitgevoerd. Wat betreft uitvoering van de medische behandeling, sluit de opdrachtgever een aparte overeenkomst met de zorgverlener.

Hair Clinic Wolf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

Hair Clinic Wolf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hair Clinic Wolf is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

In Turkije wordt te allen tijde een bloedtest afgenomen ten aanzien van HIV en Hepatitis. Hair Clinic Wolf is niet aansprakelijk voor het cancelen van de behandeling na uitslag van besmette bloedtest. Hair Clinic Wolf is gerechtigd extra kosten voor eventuele behandelingswijzigingen in rekening te brengen.

De opdrachtgever dient zelf de vluchten te boeken en in bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, enz.

 

Artikel 5 Wijziging van de opdracht

Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdracht uitvoering, zal Hair Clinic Wolf in overleg met de opdrachtgever zich inspannen om de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen. Hair Clinic Wolf is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Tarieven en betalingsvoorwaarden

Het tarief voor de opdracht wordt in de offerte vermeld.

De betaling dient uiterlijk 2 weken voor vertrekdatum betaald te zijn.

Bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

Na de vervaldatum van de factuur is de opdrachtgever in gebreke en heeft Hair Clinic Wolf het recht de wettelijke rente en incassokosten te berekenen. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Indien de betaling achterwege blijft, kan Hair Clinic Wolf de verdere uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.

 

Artikel 7 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld aan Hair Clinic Wolf. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming/klacht te bevatten, zodat Hair Clinic Wolf adequaat kan reageren.

 

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

Hair Clinic Wolf is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;

Na het sluiten van de opdracht Hair Clinic Wolf ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Voorts is Hair Clinic Wolf bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Hair Clinic Wolf is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

Indien Hair Clinic Wolf aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Hair Clinic Wolf in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op welke wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Hair Clinic Wolf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de medische behandeling en/of medisch onderzoek. Voor het medische deel van de opdracht contracteert de klant rechtstreeks met de zorgverlener. De zorgverlener is in medisch opzicht autonoom en draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn werkzaamheden. Schade die voortvloeit uit de medische behandeling komt volledig voor risico en rekening van de zorgverlener en/of de klant.

Klant verklaart voldoende en aannemelijk geïnformeerd te zijn door Hair Clinic Wolf en op de hoogte te zijn van mogelijke risico’s en beperkingen van de door hem uit vrije wil ondergane medische behandeling en/of medisch onderzoek.

 

Artikel 10 Overmacht

Indien, ten gevolge van omstandigheden die zich redelijkerwijs buiten de macht van partijen bevinden, een geplande behandeling niet kan plaatsvinden, zullen partijen, indien mogelijk en in goed overleg een nieuwe behandeldatum afspreken.

 

Artikel 11 Verzekering

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een zorg- en/of reisverzekering en voor het inwinnen van informatie over de dekking.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van verzekering ter dekking van de kosten van annulering. Hair Clinic Wolf aanvaardt terzake geen verantwoordelijkheid of risico.

Opdrachtgever draagt zorg voor de eigen bezittingen. Hair Clinic Wolf is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van goederen van opdrachtgever of derden, noch voor eventueel opgelopen letsel (behoudens bij grove schuld).

 

Artikel 12 Geheimhouding en Privacy

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Namen, logo’s en aan de klant verstrekte informatie zijn eigendom van Hair Clinic Wolf en mogen niet zonder haar toestemming worden gekopieerd, verspreid of gedeeld.

Hair Clinic Wolf en de zorgverlener zijn gehouden aan een privacyreglement, dat op verzoek van de klant ter beschikking wordt gesteld.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en Geschillen

Op elke opdracht tussen Hair Clinic Wolf en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Partijen streven er naar om klachten gezamenlijk op te lossen. Mochten partijen er in onderling overleg niet uitkomen, dan kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde (mediator) of aan de Nederlandse rechter.

 

Artikel 14 Wijzigingen

De meest actuele versie van deze algemene voorwaarden is te raadplegen op de website www.hairclinicwolf.nl

× Hoe kan ik je helpen?